Паважаны калега!

Хуткасць рэакцыі і адкрытасць камунікацый: на гэта вы можаце разлічваць, звяртаючыся ў Банк Дабрабыт па каментарый або інфармацыю.

Буду рад адказаць на вашы пытанні:

romanchuk@bankdabrabyt.by